loading...
контакти | за нас | новини
национален телефон
за информация:

0700 17 112
НАЧАЛОСПЕШНО ДОСИЕРАЗШИРЕНО ДОСИЕОТСТЪПКИ ПРИ ПАРТНЬОРИONLINE ПРОДАЖБИЦЕНИ

Защита на личните данни

Поверителност на данните

Поверителността на данните е от особена важност за нас!
Ние обработваме данните, които с Ваше съгласие сме получили. Използваме ги във Ваш интерес, както и за подобряването на нашите интернет услуги. Можете да сте спокойни, че данните Ви няма да бъдат предоставени на трети страни или ползвани за търговски цели.

"Ихелп" ООД, ЕИК 202314521, със седалище и адрес на управление в София ул. "Лайош Кошут" 16, ет.1, е регистрирано от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и притежава Удостоверение за регистрация № 370275/07.02.2013 г. по регистъра на КЗЛД.

Поверителност на обмена на данни

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена с SSL сертификат COMODO ESSENTIAL. Той удостоверява, че сте се свързали с нас по защитен канал и никаква част от данните, които обменяме не може да бъде прочетена или използвана от трета страна. За степента на защита, която осигурява защитения HTTP, можете да прочетете в следните източници:
Основи на криптирането
Описание на криптографския протокол TLS (Transport Layer Security) [EN]
Описание на асиметричното криптиране [EN]
Описание на протокола за връзка HTTPS [EN]

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на Вашите лични данни, моля свържете се с нашия Отговорник за защита на личните данни, който с удоволствие ще Ви отговори.
Адрес за кореспонденция:
"Ихелп" ООД, гр. София, ул. "Лайош Кошут" 16, ет.1
Контакт:
personaldata.protection@ehelp.bg

В ПАРТНЬОРСТВО С: Българска асоциация на пострадали при катастрофи Българска асоциация за закрила на пациентите Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Министерство на здравеопазването
Изпълнителна агенция по трансплантация
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС  -  European portal From YOU for YOU international